دستگاه های اندازه گیری- ابزار لحیم کاری- تجهیزات الکترونیک

 

واردات مستقیم و فروش دستگاههای اندازه گیری ، ابزار لحیم کاری و تجهیزات الکترونیک
تجهیز آزمایشگاه های نظامی و دفاتر خدمات پس از فروش