اگر به نتیجه ای که می خوای نمی رسی<br />
یعنی چیزی وجود دارد که تو نمی دانی<br />
من اکبر توانگر با شما هستم، در کنار شما با توجه به تجربه و دانشی که دارم بهترین نتیجه و بهره وری از عملکرد خودتان در سازمانتان داشته باشید