ویژه کار در تلاش است تا دغدغه خرید، تعمیر و نگهداری سیستم های رایانه ای را از میان بردارد.