انجام تمام مراحل مرتبط با حوزه چاپ و نشر کتاب از ویرایش تا چاپ و پخش در مجموعه نبشته.