اولین و بهترین تولید کننده انواع پیجر و فراخوان در ایران
بهترین تولید کننده پیجر و فراخوان صوتی در ایران