وبسایت کلیک بی آی در سال ۱۳۹۸ با رویکردی متفاوت نسبت به دیگر قالب های ارائه محتوای آموزشی و با هدف تمرکز بر تهیه محصولات آموزشی کاربردی و مهارت محور در زمینۀ هوش کسب و کار و نرم افزارهای مرتبط با این حوزه پا به عرصه گذاشت.